Organisatie

Bestuur
Stichting Nefesh heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur dat zich op hoofdlijnen bezighoud met het vaststellen van het beleid, vertaald in een beleids- en activiteitenplan met begroting en bewaking van het proces door inhoudelijke en financiële monitoring. Daarnaast richt het bestuur zich op de positionering en strategie van de stichting, en is het actief bij het werven van fondsen, donoren, sponsors en netwerk voor de organisatie en het project. Het bestuur van Stichting Nefesh is volgt samengesteld:

– A.J.H. Betsalel-Beukers, voorzitter
– A. Z. Israëls, penningmeester
– J.M. Recio Martin, bestuurder

Redactie en team
– Shaul Kesslassi, filmmaker en producent
– Shirley Barenholz, fotojournalist en documentairemaker
– Juan Morales (Mezzo Post Productions), media- en technisch advies

Medewerkers
Voor het realiseren van Nefesh TV en producties werkt Stichting Nefesh veelvuldig samen met onafhankelijke filmmakers, vaak werkzaam tegen een tarief lager dan het markttarief om de productie van uitstekende kwaliteit voor lagere kosten te waarborgen. Aan de projecten en producties werken ook meerdere vrijwilligers en filmstudenten mee, die hun inzet en /of films vrijwillig ter beschikking stellen.

Netwerk
Stichting Nefesh onderhoudt goede contacten met en geniet steun van een breed scala van Joodse organisaties en instellingen waaronder verschillende Nederlandse Joodse Gemeentes, het Joods Maatschappelijk Werk, het Joods Historisch Museum, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, en vele Joodse en multiculturele (jongeren)organisaties.

Verslaglegging
Stichting Nefesh communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De jaarrekening en het jaarverslag worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Bekijk
Jaarrekening_2022

ANBI-status
Stichting Nefesh en is geoormerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donatie van een particulier of bedrijf aan de stichting is daarmee aftrekbaar voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Colofon
Stichting Nefesh
info@nefesh.nl
RSIN: 8066.73.588
KvK: 41217626

This post is also available in: Engels

Leave a Comment